Algemene voorwaarden

Draagarmsets

Diverse draagarmsets

Remsets

Diverse remsets

Schokdempersets

Diverse schokdempersets

Tuning

Haal het beste uit uw auto.

Specials

Olie, vloeistoffen en speciale aanbiedingen!

Algemene voorwaarden

Onder www.f-cp.nl en www.franssencarparts.nl wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan:
Franssen CarParts ( F-CP ), Irmgardstraat 3 gevestigd te 6291 JB Vaals, Nederland.

1. Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van Franssen CarParts en op alle met Franssen CarParts gesloten overeenkomsten. Ze zijn op verzoek verkrijgbaar ten kantore van Franssen CarParts. De koper wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. Inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van een koper/opdrachtgever zijn uitgesloten, tenzij Franssen CarParts deze schriftelijk heeft aanvaard.
1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.
1.3 Onder "koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Franssen CarParts in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.4 Franssen CarParts behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.5 Door het gebruik van de internetsite van Franssen CarParts en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Franssen CarParts zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Franssen CarParts behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de internetsite is verstuurd c.q. gedaan. Franssen CarParts is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan (de acceptatie van) de bestelling te verbinden. Indien Franssen CarParts een bestelling niet accepteert, deelt zij dat binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mee.
2.3 Koper en Franssen CarParts komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Franssen CarParts gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Franssen CarParts garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de afnemer zich niet in het land van verzending bevindt, is de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.
3.4 Alle opgaven door Franssen CarParts van getallen, specificaties en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Franssen CarParts kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
3.5 Verzendkosten worden automatisch berekend en toegevoegd aan het totaal. Aankoop op rekening is niet mogelijk.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite geschiedt betaling middels bankoverschrijving of de transactieprovider IDEAL. Artikelen worden vooraf betaald tenzij anders overeengekomen.
4.2 Indien de koper niet tijdig tot betaling overgaat raakt koper in verzuim. Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Franssen CarParts als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. Met een minimum van 15% van de hoofdsom.

5. Aflevering / Levertijd

5.1 Op de internetsite aangegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper/opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van verkoper/opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat en nadat koper/opdrachtgever Franssen CarParts schriftelijk heeft laten weten dat hij overschrijding van een bepaalde termijn onredelijk zal achten. Bewijs van de redelijkheid rust op koper/opdrachtgever.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de koper per email of telefonisch worden gemeld.
5.3 Franssen CarParts zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Franssen CarParts. Franssen CarParts blijft volledig eigenaar van het (de) geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
5.4 Franssen CarParts is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor worden door Franssen CarParts gedragen.
5.5 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 Voor overeenkomsten die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Met uitzondering van goederen die speciaal voor de klant zijn besteld, lambdasonde's, luchtmassameters, elektronische en/of geregelde apparatuur evenals reeds gemonteerde katalysatoren. Deze kunnen niet geruild of geretourneerd worden. Goederen worden slechts aangenomen in de originele, onbeschadigde verpakking en vrij van montagesporen, oftewel 100% nieuwstaat ! Tevens dient er een extra doos als bescherming omheen te zitten !! Franssen CarParts weigert de aanname van goederen die niet in een extra doos geretourneerd worden.
6.2 Indien de koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Franssen CarParts zorg voor terugbetaling binnen 20 dagen van het door de koper aan Franssen CarParts betaalde. De kosten voor het heen- en terugzenden van het product zijn voor rekening van de koper.
6.3 Door de koper bestelde banden zijn uitgesloten van ruiling of retournering.

7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige haar toekomende rechten heeft Franssen CarParts in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een overeenkomst of bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door schriftelijke mededeling. Franssen CarParts is in zulk geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

8. Schadevergoeding/ aansprakelijkheid

8.1 Franssen CarParts kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
8.2 Franssen CarParts is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade voortkomend uit montage van / niet functioneren van geleverde producten.
8.3 Alle producten dienen te worden gemonteerd door daartoe opgeleid, gecertificeerd personeel conform de richtlijnen aangegeven door de fabrikant.
8.4 Elektronische onderdelen zijn uitgesloten van de garantie.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Franssen CarParts en de koper is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomsten dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Maastricht.

Website door Forwart sitemap